Construfil

MORAVACEM FILER ZA GRAĐEVINSKU INDUSTRIJU

  • Konstantan kvalitet zahvaljujući opremi najnovije generacije
  • Stabilnost snabdevanja zahvaljujući značajnim proizvodnim i sopstvenim transportnim kapacitetima
  • Kontrola kvaliteta u sopstvenoj moderno opremljenoj laboratoriji
  • Primena u proizvodnji asfalta, suvih maltera i betona, a posebno samougrađujućeg betona

Construfil je usaglašen sa standardom SRPS B.B3.045:1982 (Kameno brašno za ugljovodonične mešavine – Tehnički uslovi) i zadovoljava uslove kvaliteta propisane za prvu klasu proizvoda, pa se može primeniti za proizvodnju kvalitetnih ugljovodničnih mešavina za izradu asfaltnih slojeva. Kvalitet Construfila potvrđen je i ispitivanjima prema evropskom standardu za ispitivanje agregata za asfaltne mešavine, EN 13043, koji je usvojen i u Srbiji (SRPS EN 13043:2007).

Pored ugljovodoničnih mešavina, Construfil je pogodan i za proizvodnju suvih maltera i betona (dopuna sitnih čestica u agregatu), a posebno samougrađujućeg betona (za postizanje optimalne konzistencije i fluidnosti). Osim toga, uz prethodne probe, može se koristiti i u procesu proizvodnje boja i polimera, u poljoprivredi, za odsumporavanje gasova u termo-elektranama, za prečišćavanje otpadnih voda, i u brojnim drugim oblastima.

Proces proizvodnje Construfila odvija se u okviru fabrike cementa, i uključuje korišćenje sirovine i opreme koja odgovara visokim zahtevima kvaliteta proizvoda.

Ujednačen kvalitet proizvoda postiže se složenim sistemom separacije treće generacije SKS-Z 3000 proizvođača KHD, koji se sastoji od separatora, dva ciklona, dva ventilatora velike snage i vazdušnih kanala. Ovde se vrši precizno izdvajanje materijala do željene granulacije.

Kontrola kvaliteta proizvedenog Construfila sprovodi se u našoj laboratoriji, koja je opremljena najsavremenijom opremom, i koja sprovodi redovna ispitivanja prilikom proizvodnje i otpreme proizvoda.

Stabilnost snabdevanja kupaca osigurana je zahvaljujući značajnim proizvodnim kapacitetima, kao i sopstvenim voznim parkom za prevoz rinfuznih materijala.