HRB E2, HRB E4

Hidraulična veziva za puteve

Hidraulična veziva za puteve su gotovi proizvodi, fabrički proizvedeni i spremni za korišćenje prilikom isporuke. U zavisnosti od lokalnog iskustva i raspoloživosti proizvoda i materijala, koriste se različita hidraulična veziva za stabilizaciju gornjih i donjih nosećih slojeva, kao i za pripremu zemljišta (poboljšanje i stabilizaciju tla).

Standardom SRPS EN 13282-1:2015 je propisana mogućnost za proizvodnju četiri različite klase hidrauličnih veziva za puteve:

Klasa veziva

Čvrstoća pri pritisku [MPa]

posle 7 dana

posle  28 dana

HRB E2

≥ 5,0

≥  2,5

≤ 32,5

HRB E3

≥ 10,0

≥ 22,5

≤ 42,5

HRB E4

≥ 16,0

≥ 32,5

≤ 52,5

HRB E4-RS

≥ 16,0

≥ 32,5

 

Moravacem d.o.o. proizvodi dve klase ovog veziva, hidraulično vezivo za puteve HRB E2 i hidraulično vezivo za puteve HRB E4.

  • Hidraulično vezivo za puteve E2 se koristi za spravljanje stabilizovane mešavine koja se koristi za izradu nosećeg sloja kolovozne konstrukcije. Stabilizovana mešavina predstavlja homogenu mešavinu drobljenog kamenog agregata sa odgovarajućom količinom veziva i vode, sabijena do maksimalne zbijenosti.
  • Hidraulično vezivo za puteve E4 se uglavnom koristi za spravljanje stabilizovane mešavine koja se koristi za pripremu i stabilizaciju zemljišta, kao i za poboljšanje karakteristika tla pre izrade kolovozne konstrukcije. Stabilizovana mešavina predstavlja homogenu mešavinu tla ili šljunka sa odgovarajućom količinom veziva i vode, sabijena do maksimalne zbijenosti.

Za upotrebu veziva HRB E2 i HRB E4 primarna su prethodna ispitivanja, odnosno laboratorijsko određivanje prethodnog sastava stabilizovane mešavine, kao i postizanje zahtevanih kriterijuma kvaliteta. Sva ispitivanja se moraju obaviti u akreditovanim laboratorijama, prema važećim  tehničkim uslovima propisanim za izgradnju puteva i SRPS standardima.

Sem ispunjenja kriterijuma kvaliteta iz tehničkih uslova koji se tiču pritisne čvrstoće nakon 28 dana, prilikom projektovanja mešavine mora se voditi računa i njenoj homogenosti, što se postiže usvajanjem optimalnog procenta veziva i vode. Takođe, veoma je važno da se i ugradnja stabilizovane mešavine obavlja po propisanim uslovima, kao i da se stabilizovani sloj nakon ugradnje propisno zaštiti i neguje.

Tehnička podrška

Za dodatne informacije i savete o upotrebi naših proizvoda, možete kontaktirati službu tehničke podrške pozivom na kontakt telefon 0800 325 425 ili putem email-a.

Ivana Radovanović,
Savetnik za primenu proizvoda
Email: ivana.radovanovic@moravacem.rs

Sreten Obrenović,
Savetnik za primenu proizvoda
Email: sreten.obrenovic@moravacem.rs

Sektor prodaje

Beograd i Vojvodina: +381 35 572 220
Centralna Srbija: +381 35 572 380
Južna Srbija: +381 35 572 377