USLOVI KORIŠĆENJA

Odricanje od odgovornosti

Stranice („Veb lokacija“) objavljuje Moravacem („mi“).

Pažljivo pročitajte naše uslove korišćenja jer će se, ukoliko koristite lokaciju, smatrati da se slažete sa njima. Zadržavamo pravo na promenu uslova korišćenja u svakom trenutku i sve izmene biće objavljene ovde. Savetujemo Vam da redovno pregledate uslove korišćenja, jer će se smatrati da ste prihvatili i izmene ako nastavite da koristite lokaciju nakon njihovog objavljivanja.

Informacije na Veb lokaciji objavljujemo mi i, gde je to navedeno, određene treće strane. Vodimo računa i sprovodimo mere opreza da informacije na veb lokaciji budu tačne kada se objave i da se redovno ažuriraju, ali ne možemo da garantujemo njihovu tačnost i možemo da promenimo informacije u bilo kom trenutku bez obaveštenja.

Veb lokaciju objavljujemo „takvu kakva je“, bez garancija bilo kakve vrste, eksplicitne ili implicitne u vezi sa radom naše veb lokacije, tačnošću informacija ili proizvoda i usluga navedenih na veb lokaciji (sve dok takve garancije nisu obuhvaćene bilo kojim relevantnim zakonom) mi, niti kompanija moravacem nećemo biti odgovorni za štetu koja može da nastane usled netačnosti u, ili nedostataka u informacijama u kojima se nalaze.

Informacije koje se nalaze na veb lokaciji nisu poziv za investiranje u akcije ili bilo koje druge proizvode ili usluge, niti su na bilo koji drugi način ponuda sa se stupi u ugovorni odnos sa kompanijom Moravacem ili bilo kojom drugom kompanijom. Dostavljene informacije ne treba povezivati sa bilo kojom odlukom o investiranju.

Prethodni učinak kompanije Moravacem ili bilo koje druge kompanije koji se nalazi na veb lokaciji ne treba povezivati sa budućim učinkom. Cena akcija i prihodi od njih mogu ići nadole isto kao što mogu rasti, a investitori možda neće moći da povrate iznos koji su uložili.

Bilo koja preporuka o nekom proizvodu ili usluzi koja je bila ili može biti pružena od strane kompanije Moravacem ili neke druge kompanije ne predstavlja obećanje da će takav proizvod ili usluga biti dostupna u bilo koje vreme. Promene ili poboljšanja takvih proizvoda ili usluga mogu da nastanu u bilo kom trenutku, bez obaveštenja.

Autorska prava na ovim stranicama pripadaju kompaniji Moravacem. Kompanija Moravacem je vlasnik autorskih prava na sadržaj objavljen na sajtu, osim ako nije drugačije naznačeno na vlasničkom obaveštenju treće strane. Slike, žigovi i brendovi takođe su zaštićeni drugim zakonima o intelektualnoj svojini i ne mogu se reprodukovati ili izdvajati na bilo koji način bez pismenog odobrenja njihovih vlasnika. Ukoliko to nije izričito zabranjeno obaveštenjem objavljenim na bilo kojoj stranici, možete napraviti štampanu kopiju tih delova veb lokacije u meri u kojoj Vam to može trebati za ličnu upotrebu, pod uslovom da uz svaku kopiju budu priložena sva relevantna obaveštenja o vlasništvu i / ili odricanja od odgovornosti. Svaka druga upotreba je zabranjena.

Sadržaj i informacije koje objave treće strane, izuzev kompanije Moravacem jasno su identifikovane na mestu na kom se pojavljuju. Taj sadržaj objavljujemo u obliku u kom nam je poslat i nismo odgovorni za njegovu tačnost i blagovremenost. Morate preduzeti odgovarajuće korake radi provere tih informacija pre nego što postupite u skladu sa njima.

Nismo odgovorni za sadržaj bilo koje druge Veb lokacije sa koje ste pristupili ovoj Veb lokaciji ili na koju možete da dođete putem hiperveze na ovoj Veb lokaciji i nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu koje pretrpite kao rezultat korišćenja bilo koje druge Veb lokacije sa koje dođete na Veb lokaciju ili na koju odete sa Veb lokacije putem hiperveze.

Ovi uslovi korišćenja su u skladu sa važećim zakonima Irske i prihvatate da su irski sudovi nadležni za sve sporove. U meri u kojoj se utvrdi da je bilo koji deo ovih uslova korišćenja nevažeći, nezakoniti ili neprimenjivi od strane bilo kog kompetentnog suda, taj deo biće odvojen od ostalih uslova koji će i dalje ostati pravosnažni i važeći kako je dozvoljeno zakonom.