Vetropark u Makedoniji

Kompanija ING-GRAD d.o.o. je u junu 2021. godine u opštini Sveti Nikola, Republika Severna Makedonija, počela izgradnju vetroparka WF Bogoslovec. Radovi su obuhvatili izgradnju pristupnih puteva i platoa, temelja vetrogeneratora, postavljanje SN kablova trafostanice Bogoslovec 30/110 kV, kao i pristupni dalekovod 110 kV koji povezuje TS Bogoslovec sa postojećim dalekovodom.

Vetropark Bogoslovec se sastoji od 8 vetrogeneratora SIEMENS GAMESA SG 5.0 – 145 IIB. Armiranobetonski temelji vetroagregata imaju kružni presek prečnika 19,5 m. Debljina preseka u sredini temelja je 3,4 m, ukupna količina utrošenog betona po temelju je 550 m3, od čega je 15 m3 klase C45/55, a ostatak klase C35/45. Temeljne ploče su temeljene na armiranobetonskim šipovima prečnika 1 m, dužine 10 i 12 m. Dužina pristupnih puteva je cca 12,5 km, sa 8 pripadajućih platoa za montažu vetrogeneratora. Pristupni dalekovod se sastoji od 20 stubova. Ukupna dužina dalekovoda je 4,5 km. SN kablovi se nalaze u trupu pristupnih puteva i čine ga 3 strujna kruga koja povezuju vetrogeneratore sa trafostanicom TS Bogoslovec.

Za izgradnju temeljnih ploča vetrogeneratora korišćen je beton iz kompanije Vardargradba iz Skoplja, spravljen sa cementom niske toplote hidratacije CEM III/B 32,5N – LH/SR. U periodu od januara do juna 2022. godine, naša kompanija Moravacem je isporučila blizu 2000 tona ovog cementa za izgradnju vetroparka Bogoslovec.